biblická proroctví
> vyplněná na Ježíši Kristu <
> vyplňující se na historii země <

 

Proroctví, která byla napsána před Ježíšovým narozením a naplnění těchto proroctví v Ježíšově životě.

Není žádného jiněho člověka (Syna člověka) na kterém by se vyplnilo tolik proroctví jako na Ježíši.

Pisatelé těchto proroctví nežili ve stejné době tzn. všichni pisatelé byli inspirováni Bohem
a dokazují důvěryhodnost jak Boha, Ježíše, Ducha Božího a Bible - Božího slova.

Předpověď
před narozením Ježíše
(starý zákon - před.n.l.)
Čeho se proroctví týká
Naplnění
v Ježíšově životě
(nový zákon - po.n.l.)
Genesis 3,15
Símě ženy
Galatským 4,4
Genesis 17,7
Símě Abrahamovo
Galatským 3,16
Jeremjáš 23,5.6
Símě Davidovo
Skutky 13,22.23
Daniel 9,24.25
Přišel ve stanovený čas
Glatským 4,4
Izajáš 7,14
Narozen z panny
Matouš 1,23
Izajáš 7,14
Nazván Imanuel
Matouš 1,21-23
Micheáš 5,1
Narozen v Betlémě
Matouš 2,1
Jeremjáš 31,15
Vyvraždění dětí
Matouš 2,16-18
Ozeáš 11,1
Povolán z Egypta
Matouš 2,13-15
Malachiáš 3,1
Mesiášův předchůdce
Matouš 3,1-3
Izajáš 61,1
Pomazán Duchem svatým
Skutky 10,38
Zachariáš 9,9
Královský vjezd do Jeruzaléma
Matouš 21,1-11
Izajáš 42,2
Tichý způsob práce
Matouš 12,15-19
Izajáš 40,11; Izajáš 42,3
Jemnost a soucitnost
Matouš 12,15.20
Žalm 69,10
Plný horlivosti
Jan 2,17
Žalm 78,2
Učil v podobenství
Matouš 13,34.35
Izajáš 35,5.6
Činil divy
Matouš 11,1-6
Žalm 69,7.9.20
Snášel potupu
Římanům 15,3
Žalm 69,9
Zavržen bratry
Jan 7,3-5
Žalm 69,5
Nenáviděn
Jan 15,24.25
Žalm 118,22
Zavržen vůdci národa
Marek 12,10-12
Žalm 2,1.2
Vládcové a národy jsou proti němu
Skutky 4,27
Zachariáš 13,7
Opuštěn učedníky
Matouš 26,31.56
Žalm 41,10
Zrazen přáteli
Jan 13,18.21
Zachariáš 11,12
Prodán za 30 stříbrných
Matouš 26,15
Zachariáš 11,13
Pole koupené od hrnčíře
Matouš 27,7
Žalm 22,15.16
Hrůza jeho utrpení
Lukáš 22,42.44
Izajáš 53,6.12
Trpěl za druhé
Lukáš 22,37
Izajáš 53,7
Mlčel uprostřed potupy
Matouš 26,63; 27,12-14
Micheáš 4,14
Políčkován
Matouš 26,67
Izajáš 50,6
Popliván a bičován
Marek 14,65
Žalm 22,17
Jeho ruce a nohy zprobíjeny
Jan 19,18; 20,25
Žalm 22,1
Opuštěn Bohem
Matouš 27,46
Žalm 22,8
Posmíván
Matouš 27,38-44
Žalm 69,22
Napájen žlučí a octem
Matouš 27,34
Žalm 22,19
O jeho oděv losováno
Matouš 27,35
Izajáš 53,12
Zahrnut meti přestupníky
Mat. 27,38; Luk. 22,37
Izajáš 53,12
Vydal sám sebe na smrt
Matouš 27,50
Žalm 34,21
Jeho kosti nebyly zlámány
Jan 19,33.36
Zachariáš 12,10
Jeho bok proboden
Jan 19,34.37
Izajáš 53,9
Pochován v hrobě boháče
Matouš 27,57-60
Žalm 16,10
Jeho tělo nepodlehlo zkáze
Skutky 2,31.32
Žalm 68,19
Jeho nanebevstoupení
Skutky 1,9-11
Žalm 45,7.8
Jeho spravedlivá vláda
Jan 5,30

 

Ve starém zákoně nacházíme na 60 velkých a na 270 menších mesiášských proroctví týkající se narození, života a smrti Ježíše Krista. Výše uvedená tabulka uvádí nejdůležitější proroctví o Kristu a jejich naplnění v Novém zákoně.

Příjímáme-li biblická proroctví jako určitý "popis" Mesiáše, nemůžeme si neuvědomit jedinečnost těchto vyjádření, zvláště obdivuhodnost jejich naplnění v Ježíšově životě.