biblická proroctví
> vyplněna na Ježíši Kristu <
> vyplňující se na historii země <

 

Proroctví, která bylo napsané v roce cca 620 před Kristem a naplňuje se až do dnešní doby

Proroctví z biblické knihy Daniel 2. a 7. kapitoly
Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. Rozrušil se a nemohl spát. 2 Král tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. I přišli a postavili se před králem. 3 Král jim řekl: „Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát.“ 4 Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky: „Králi, navěky buď živ! Pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad.“ 5 Král hvězdopravcům odpověděl: „Mé slovo je příkaz: Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domů se stane hnojiště. 6 Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a velké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad!“ 7 Odpověděli znovu: „Ať král poví svým služebníkům sen a my sdělíme výklad.“ 8 Král odpověděl: „Já vím jistě, že chcete získat čas, protože vidíte, že mé slovo je příkazem: 9 Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad.“ 10 Hvězdopravci králi odpověděli: „Není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. 11 Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil, mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky.“ 12 Král se proto rozhněval, velice se rozzlobil a rozkázal všechny babylónské mudrce zahubit. 13 Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. 14 Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arjóka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylónské mudrce. 15 Otázal se Arjóka, králova zmocněnce: „Proč je králův rozkaz tak přísný?“ Arjók Danielovi tu věc oznámil. 16 Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. 17 Pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Chananjášovi, Míšaelovi a Azarjášovi. 18 Vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylónských mudrců. 19 I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění. Daniel dobrořečil Bohu nebes. 20 Promlouval takto: „Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. 21 On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. 22 Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. 23 Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.“ 24 Daniel tedy vešel k Arjókovi, kterého král ustanovil, aby zahubil babylónské mudrce. Přišel a řekl mu toto: „Babylónské mudrce nehub! Uveď mě před krále, sdělím králi výklad.“ 25 Arjók neprodleně uvedl Daniela před krále a řekl mu: „Našel jsem muže z judských přesídlenců, který králi oznámí výklad.“ 26 Král oslovil Daniela, který měl jméno Beltšasar: „Jsi schopen oznámit mi sen, který jsem měl, a jeho výklad?“ 27 Daniel králi odpověděl: „Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři. 28 Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku: 29 Tobě, králi, vyvstaly na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. 30 Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a abys poznal myšlení svého srdce.

<< Babylónské armádě velil mladý princ Nebúkadnesar. v roce -612 bojoval proti asyrskému králo, porazil Ninive, Egypt, Sýrii a Palestinu. Roku -605 zaútočil na Jeruzalém a mnoho židů odvedl do zajetí - mezi nimi byl i Daniel a jeho přátelé.

To, že si král ten sen nemůže vzpomenout je příznačné. Je to určité znamení. Jsou k dispozici staré babylonské texty, které ukazují, že skutečnost potvrzuje, že to byl Bůh, který k němu mluvil. Jeden takový text zní "Jestliže si nějaký člověk nevzpomene na sen, který měl, pak to znamná, že bůh se na něj hněvá". A tak si to i Nabuchodonozor myslel, že to Bůh se na něj hněvá. Bůh to věděl a byl to důvod proč Bůh způsobil aby Nebúkadnesar ten sen zapoměl, aby pochopil, že k němu hovoří Bůj.

Daniel 2,31 - Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled.

 

<< Daniel 2,32 - Hlava té sochy byla z ryzího zlata

Daniel 7,4 - První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce.
Nebúkadnesar totitž ví, že je hlavou, že jim začíná proroctví, že on je tou hlavou. Zlato totiž bylo symbolem Babylóna. Byly tam chrámy celé ze zlata. Dokonce Bible připodobňuje Babylon ke zlaté říši. Řecký historik Herodot hoboří o chrámech , palácích, různých předmětech, které byly celé ze zlata. Nebúkadnesar tedy ví, že on je tou hlavou. Je si vědom toho, že zlato představuje jeho říši, Babylon. Také si uvědomuje, že po hlavě přichází jiná ríše a má strach, protože mu sen (proroctví) předpovídá pád.

Hradby byly 27 km dlouhé a široké tak, že po nich mohli jezdit povozy.
Křídla znázorňují rychlost.

<< Daniel 2,32 - Její hruď a paže ze štříbra

Daniel 7,5 - Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: ‚Vstaň a hojně se nažer masa!‘
Ezdráš 1,2 - „Toto praví Kýros, král perský: ‚Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku.
Žraní masa poukazuje na dobývání jiného králoství, že stojí k jedné straně znamená, že jedna část je silnější než druhá - Peršané silnější než Médové. 3 žebra znamenají dobytí Lýbie, Babylónu a Egyptu. Bylo potřeba dobýt 3 území aby se Médo-persie stala světovou říší.

v 8.kapitole Daniel se mluví o beranu s 2 rohy - 2 rohy - Médo-Peršané.

Perské jednotky dobyly Babylón tak, že odklopili část toku Eufrat - hladina řeky klesla a tak se mohli přebrodit a dostat do města. Tato říše ovládala 127 provincií.

<< Daniel 2,32 - Břicho a boky z mědi

Daniel 7,6 - Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc.

4 hlavy se vztahují na 4 řecké generály (Symikus, Consandrus, Solukus a Toulmy), číslo 4 je také významné, že představuje panství, které zahrne celou zemi - řecká říše zahrnovala celý svět i co se týče duchovní stránky. Básníci toho věku přirovnávali Řecko k bronzu. Také vojáci měli zbroj z mědi. Čtyři křídla znamenají dvounásobnost rychlost.


V kapitole 8,5-8 Daniele představuje Řecko také kozla: Pozoroval jsem, a hle, ze západu přicházel kozel na celou zemi, ale země se nedotýkal. Ten kozel měl mezi očima nápadný roh. 6 Přišel až k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát nad řekou. Přiběhl k němu silně rozzuřen. 7 Viděl jsem, že dostihl berana, rozlíceně do něho vrazil a zlomil mu oba rohy a beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem a rozšlapal a nebyl nikdo, kdo by berana vyprostil z jeho moci. 8 Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly čtyři nápadné rohy do čtyř nebeských větrů.
Alexandr Veliký všechny bitvy vyhrál. V 30-ti letech ovšem nečekaně umírá, nestihl určit a tak říši si rozdělují 4 generálové - viz výše. Významná města byla Athény, Agora, Korint, Tesalonika.

<< Daniel 2,33 - Stehna ze železa

Daniel 7,7 - Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.

Např. Virgillius, latinský básník, říká, že ve starých časech byly zbraně z bronzu, ale nyní jsou ze železa. A skutečně to, co Řím charakterizovalo, bylo železo. Panovníkem byl Céśar Augustus.
V době narození Ježíše vládl Řmu Tiberius, který pověřil Piláta správcem nad Jeruzalémem.
10 rohů - 10 prstů - 10 národů

Roku 476 Řím padl a povstalo 10 barbarských kmen v Evropě.

<< Daniel 2,33 - Nohy dílem ze železa a dílem z hlíny

Daniel 2,41-42 - Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. 42 Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké.

1) Vandalové, 2) Herulové a 3) Astragoti - 3 země zničeny
4) Anglosasové - Angličani
5) Frankové - Francouzi
6) Alemanové - Němci
7) Vizigoti - Španělé
8) Suevové - Portugalci
9) Lambardi - Italové
10) Burgundové - Švýcaři

<< Daniel 2,34-35 - Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je, 35 a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.
Daniel 2,44-49 - Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky, 45 neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“ 46 Tu král Nebúkadnesar padl na tvář, poklonil se před Danielem a rozkázal, aby mu byla obětována oběť přídavná s vonnými dary. 47 Král Daniela oslovil: „Vpravdě, váš Bůh je Bůh bohů a Pán králů, který odhaluje tajemství, neboť jsi mi dokázal toto tajemství odhalit.“ 48 Král pak Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů i moc nad celou babylónskou krajinou a učinil ho nejvyšším správcem všech babylónských mudrců. 49 Ale Daniel prosil krále, aby správou babylónské krajiny pověřil Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Daniel sám zůstal na královském dvoře.

http://www.jezis.info