> jména a tituly Ježíše Krista <
> Ježíšovy divy a zázraky <

Jména a tituly Ježíše Krista

Adam druhý 1 K 15,45.47 Pastýř ovcí Žd 13,20
Alfa a Omega Zj 1, 8. 22,13 Pastýř v této zemi Zch 11,16. 13,7
Amen Zj 3,14 Počátek stvoření Zj 3,14
Beránek Boží J 1,29.36 Pravda J 14,6
Beránek náš velkonoční 1 K 5,7 Pravé světlo J 1,9
Bůh náš Iz 40,9 J 20,28 První a poslední Zj 1,17
Bůh požehnaný na věky Ř 9,5 Prvorozený Žd 1,6 Zj 1,5
Bůh silný Iz 9,6 Prorok 5 M 18,15 Lk 24,19
Cesta J 14,6 Prostředník 1 Tm 2,5
Člověk 1 Tm 2,5 Předivný Iz 9,6
Dárce života Sk 3,15 Přímluvce 1J 2,1
David Jr 30,9 Ez 34,23 Oz 3,5 Původ spasení Žd 5,9
Dědic všeho Žd 1,2 Rádce Iz 9,6
Dennice 2 P 1,19 Roh spasení Lk 1,69
Druhý člověk 1 K 15,47 Silný Jákobův Iz 60.16
Hlava nade všecko Ef 1,22 Sílo 1 M 49,10
Hospodin Iz 26,4 Zch 14,3 Slovo J 1,1
Hospodin spravedlnost naše Jr 23,6 Slovo Boží Zj 19.13
Hvězda jasná a jitřní Zj 22,16 Slunce spravedlnosti Ml 4.2
Hvězda z Jákoba 4M 24,17    
Chléb Boží J 6,33 Služebník můj Iz 52.13
Chléb života J 8,12 Smírce R 3,25
Immanuel Iz 7,14 Mt 1,23 Spasitel Lk 2,11 Sk 5,31
Ježíš Mt 1,21 Spravedlivý 1 J 2,1
Kámen uhelný Ef 2,20 1 P 2,6 Svatý a pravý Zj 3,7
Kámen živý 1 P 5,4 Svatý a spravedlivý Sk 3,14
Kněz na věky Žd 5,6 Svatý Boží Lk 4.34
Kníže a Spasitel Sk 5,31 Svatý svátých Dn 9,24
Kníže králů země Zj 1,5 Světlo světa J 8,12
Kníže pastýřů 1 P 5,4 Syn Davidův Mt 9,27. 21,9
Kníže pokoje Iz 9,6 Syn Ž 2,12 Žd 3,6
Král izraelský J 1,50 Syn člověka Mt 8,20 J 1,52 Sk 7,56
Král kralujících 1 Tm 6,15 Zj 17,14 Syn jednorozený J 1,14.19. 3,16.18
Král židovský Mt 2,2 Syn Nejvyššího Sk 1,32
Kořen Davidův Zj 5,5. 22,16 Svědek věrný a pravý Zj 1,5. 3,14
Kristus Mt 16,16 Tentýž včera i dnes Žd 13,8
Lev z Judy Zj 5,5 Učinitel všeho J 1,3.10 1K 8,6 K1 1,16 Zj 4,11
Malé pacholátko Iz 11,6 Ustanovitel práv Iz 33,22
Mesiáš Dn 9,25 J 1,42 Vinný kmen J 15,1.5
Milý syn Mt 3,17. 17,5 Lk 9,35 Vůdce a dokonavatel Žd 12,2
Muž bližního mého Zch 13,7 Vůdce spasení Žd 2,16
Nazaretský Mt 2,23 Vykupitel Jb 19,25 Iz 59,20
Nejvyšší kněz Žd 4,14. 5,10 Vysvoboditel R 11,26
Oběť slitování 1J 2,2 Vé voda Mt 2,6
Obraz Boží 2 K 4,4 Žádoucí národů Ag 2.8
Otec věčnosti Iz 9,6 Život J 14,6
Pán všemohoucí Zj 15,3
Pán panujících 1 Tm 6,15
Pán pánů Zj 7,14
Pán slávy 1 K 2,8
Pán všeho Sk 10,36
Panovník v Izraeli Meh 5,2
Pastýř a biskup duší 1 P 2,25
Pastýř dobrý J 10,11

 

 

> jména a tituly Ježíše Krista <
> Ježíšovy divy a zázraky <

www.jezis.info