Zkus říci Bohu těchto pár slov a takto se krátce pomodlit :
"Stvoř mi Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pravého ducha
a veď mne, abych poznal Ježíše jako svého přítele, Amen."
( POZOR: ze zkušenosti vím, že ne každý to dokáže říci, protože satan si to nepřeje a bude ti bránit )
( DOPORUČUJI být v této prosbě vytrvalý a upřímný, těmito slovy dáváš prostor Bohu aby začal jednat )

Bůh říká: "V čas milosti jsem vyslyšel tvou modlitbu, v den záchrany jsem ti pomohl." Ten čas je tu právě teď - nezmeškejte ho! Den záchrany je dnes - nezaspěte ho! 2. Korintským 6,2, Bible, Slovo na cestu.

______________________________________________________________________________________________________

další náměty na modlitby

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6,6-7, Bible

Modlitba Páně
Modlitba Jana Ámose Komenského
Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď
posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království.
Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale
vysvoboď nás
od zlého.

Neboť tvé je králoství moc i sláva na věky věků

Amen.

 

Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný Stvořiteli. Unavil jsem se hledáním východiska, ale kromě nebezpečí, strachu a nejistoty nic nenalézám.

Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím k Tobě a klekám u Tvých nohou, do vůle tvé se zcela odevzdávám.

Nalož se mnou pro Ježíše Krista jako s tím, kdo se do náruče Tvého milosrdenství pokládá.

Hospodine, Panovníku nebe i země,

Tvému jménu budiž čest, ne mně.

Ty sám jsi hoden vzít moc, moudrost,
sílu a čest, slávu i požehnání.

Nikdy Tě neopustím.

Nyní se zabydluji v hlubině Tvého milosrdenství.

Místo hradeb, štítů se kladu do Tvé všemohoucnosti, před sebe jako stráž stavím Tvoji vševědoucnost.

Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého srdce a všech mých úmyslů- odmykej, zamykej, čiň, co ráčíš. Před Tvým obličejem stojím takový, jaký jsem a zbavuji se všeho, i sebe samého.

Odevzdávám se Ti cele, plně a bez výhrad.

Dělej se mnou, co chceš a co vidíš za dobré.

Nebráním se, nic nežádám, ať se děje Tvá vůle se mnou i skrze mně, podle Tvého přání.

Jen o jedno Tě prosím, nikdy mě neopouštěj. Amen.

 

Modlitba - odevzdání
„PANE JEŽÍŠI KRISTE, vy mávám Ti, že jsem hříšník. Jako hříšník jsem si zasloužil trest věčné smrti. Ty jsi však ve své lásce za mé hříchy zaplatil svou krví. Zemřel jsi kvůli mě. Svou zástupnou smrtí jsi mě smířil s Bohem. Děkuji Ti za Tvou velkou lásku. Děkuji Ti za tento úžasný dar. PANE JEŽÍŠI KRISTE, až do dnešního dne jsem byl svým pánem, ale teď chci, abys Ty byl Pánem mého života. Chci Ti sloužit a následovat Tě. Předávám Ti svůj život a své schopnosti, svůj čas a svou budoucnost. Všechno odevzdávám Tobě. Prosím Tě, abys vše použil ke své cti a požehnání lidem. Řekl jsi: ‚Hledejte nejprve jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno‘. Uvěřil jsem Tvému slovu, vím, že ho dodržíš. Děkuji Ti, že jsi dodržel své slovo i v mém životě. Chci 77 cele patřit. Řekl jsi: ‚Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi‘. Věřím, ze tímto se stávám Tvým dítětem. Amen.“